Privacy verklaring

Wat is een privacyverklaring?
Als een organisatie persoonsgegevens van u verwerkt, moet die organisatie aan u uitleggen hoe ze dat doet. In een privacyverklaring. Dat staat in de Nederlandse privacyregels: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom krijgt u deze privacyverklaring?
De stichting Sociale Banken Nederland (SBN) helpt u bij het oplossen van uw private schulden.
Om u goed te kunnen helpen, moeten wij sommige persoonsgegevens van u verwerken (zoals verzamelen, gebruiken, delen en beschermen). In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij van u verwerken en hoe we dat veilig doen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? En met welk doel?
Deze privacyverklaring gaat over alle persoonsgegevens die SBN verwerkt. Met die gegevens kan SBN u helpen met het oplossen van uw private schulden. Welke persoonsgegevens dat zijn staat in bijlage 1 bij deze privacyverklaring.

Door uw persoonsgegevens in te vullen in het ‘loket private schulden’ geeft u SBN toestemming om die gegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om u te helpen bij het oplossen van uw private schulden. Voor niets anders. De gegevens die u aan ons doorgeeft over uw schulden, geven we door aan onze opdrachtgever (Belastingdienst/Toeslagen). Dat doen we geanonimiseerd. Dat betekent dat aan de gegevens niet te zien is dat ze van u zijn.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
SBN doet er alles aan om de verwerking van persoonsgegevens zo nauwkeurig mogelijk te doen. Dat betekent dat we er ook alles aan doen om te zorgen dat we persoonsgegevens niet onnodig verzamelen. Of dat uw gegevens onnodig worden verwerkt. We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het werk dat we voor u doen. Hoe lang dat is staat in bijlage 2 bij deze privacyverklaring.

SBN en de mensen die bij SBN werken, houden de persoonsgegevens die zij te zien krijgen geheim. Dat is alleen anders als in de wet staat dat zij iets moeten melden; bijvoorbeeld aan de politie of het openbaar ministerie als er een strafbaar feit wordt gepleegd. Of als een taak alleen kan worden uitgevoerd als mededeling van de persoonsgegevens wordt gedaan, bijvoorbeeld als we contact opnemen met uw schuldeisers*.

SBN zorgt ervoor dat de persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of tegen verwerking die niet mag. Daarvoor nemen we technische en organisatorische maatregelen. Wat wij daarmee bedoelen kunt u lezen in bijlage 3.
SBN let hierbij op de regels die er zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Maar ook met wat er technisch allemaal kan. En met de kosten om die beveiligingsmaatregelen uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt in Europa.

SBN kan aan een andere organisatie (een verwerker van gegevens) vragen om de verwerking van persoonsgegevens helemaal of voor een deel over te nemen. Als SBN dat doet, maakt SBN een afspraak met die verwerker: een verwerkersovereenkomst. In de overeenkomst staat dat de verwerker uw persoonsgegevens volgens de regels zal verwerken. Er staat bijvoorbeeld in dat ook medewerkers die bij de organisatie werken, uw persoonsgegevens geheim zullen gehouden.

Waar heeft u recht op?
De persoonsgegevens die u ons geeft gaan over u. U mag die persoonsgegevens bekijken, aanpassen als ze niet kloppen of laten verwijderen. Dit kunt u aan SBN vragen. 
Hebben wij uw schuldenlijst in behandeling genomen? En heeft u aan ons gevraagd om de gegevens die wij over u opslaan te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen? Dan moet u er rekening mee houden dat het oplossen van uw private schulden langer kan duren of dat dit helaas niet meer mogelijk is.

U geeft toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, omdat u die doorgeeft in het ‘loket private schulden’. Maar u kunt ook aangeven dat u dat niet meer wilt. Dat heet bezwaar maken. Het betekent dat u ons vraagt om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar privacy@sbn.nl *. Schrijf in de e-mail duidelijk wat u wilt. SBN zal dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, reageren. U hoeft daarvoor niets te betalen.

Als u vindt dat SBN zich niet aan de privacyregels van de AVG houdt, kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat als er iets met uw persoonsgegevens gebeurt?
Ondanks onze maatregelen die uw persoonsgegevens moeten beveiligen, kan er altijd iets gebeuren. Er kan bijvoorbeeld een datalek zijn van het computersysteem waar we mee werken. Bij een datalek kunnen persoonsgegevens vernietigd, verloren, gewijzigd of gedeeld worden, zonder dat dat de bedoeling was. Het kan zijn dat u daardoor het gevaar loopt dat dat uw vrijheden en rechten worden geschonden.

Wij laten het zo snel mogelijk weten, als uw persoonsgegevens bij een datalek zaten en als wij denken dat dat u daardoor een risico loopt. We vertellen u dan wat er is gebeurd en met welke gegevens. We vertellen u dan ook wat de gevolgen zijn en welke gevolgen we verwachten. En we vertellen u wat we hebben gedaan en nog gaan doen om de schade te herstellen of te beperken.

Wanneer delen wij persoonsgegevens met anderen?
SBN deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen als dat echt nodig is voor het werk dat we doen. Of als in de wet of in andere regels staat dat we uw persoonsgegevens met anderen mogen of moeten delen.

SBN deelt uw gegevens in ieder geval met de kredietbank die uw aanvraag voor het oplossen van uw private schulden gaat behandelen. Die kredietbank deelt sommige gegevens met de schuldeisers om samen uw private schulden op te kunnen lossen. Verder deelt SBN sommige gegevens ook met Belastingdienst/Toeslagen.
Wij delen altijd zo min mogelijk gegevens van u. Uw Burgerservicenummer bijvoorbeeld delen we alleen als in de wet staat dat dat moet.

Als u vragen heeft, kunt u terecht bij het servicecentrum van SBN. De gesprekken met de medewerkers van het servicecentrum worden opgenomen. Dat gebeurt om achteraf te bepalen of u goed bent geholpen door ons. Als we bijvoorbeeld weten wat voor vragen u stelt, kunnen we die informatie ook gebruiken om andere mensen beter en sneller te kunnen helpen. We gebruiken de opnames ook om aan onze opdrachtgever, Belastingdienst/Toeslagen, te kunnen vertellen wat we doen. Daarbij zorgen we er altijd voor dat Belastingdienst/Toeslagen niet meer kan zien dat u het was die een vraag heeft gesteld.

6. Duur, wijziging, beëindiging en toepasselijk recht
Deze privacyverklaring geldt zolang SBN u helpt bij het oplossen van uw private schulden.

Contactgegevens:
Sociale Banken Nederland
e-mail privacy@sbn.nl

Bijlage 1. Persoonsgegevens

Voor het oplossen van private schulden door de kinderopvangtoeslagaffaire, verwerkt SBN deze persoonsgegevens:

Gegevens van u:

 • BSN-nummer
 • Adres en woonplaats
 • Voorletters, voorvoegsel en achternaam
 • Telefoonnummer (vast of mobiel)
 • Geboortedatum / geboorteplaats
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Financiële gegevens, zoals uw IBAN-nummer en een overzicht van uw uitstaande private schulden
 • Als u eerder subsidies of vergoedingen kreeg: de gegevens van die subsidies of vergoedingen
 • Als u een onderneming heeft: de gegevens van uw onderneming

Andere gegevens die u aan ons doorgeeft:

 • Gegevens van uw schuldeisers, zoals bijvoorbeeld een rekeningnummer en adres en eventueel contactpersoon;
 • Gegevens van schuldeisers, bijvoorbeeld uw ex-partner als er een alimentatieschuld is, of een familielid als u van dat familielid geld heeft geleend en die lening in een notariële akte is vastgelegd;
 • Gegevens van uw toeslagpartner (voorletters, achternaam, voorvoegsel en geboortedatum)
 • Gegevens van een (schuld)hulpverlener als deze hulpverlener u helpt bij het invullen van uw private schuldenlijst
 • Persoonsgegevens van anderen die u aan ons doorgeeft als bijlage bij één van uw schulden.

 

Bijlage 2. Bewaartermijnen

We gebruiken uw gegevens voor het oplossen van uw private schulden. We doen dit in opdracht van de Belastingdienst/Toeslagen. De gegevens die u aan ons verstrekt vallen onder de ‘archiefwaardige gegevens’ en moeten we zolang bewaren als de Belastingdienst/Toeslagen aangeeft. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

 

Bijlage 3. Beveiligingsmaatregelen

SBN heeft de technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Verder heeft SBN een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en op basis daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.